Privacy

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Alle gegevens over u en uw behandeling worden, uitsluitend digitaal, vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Afspraken hierover zijn vastgelegd in het privacyreglement en dossierreglement van Stichting 1nP.

Privacy en persoonsgegevens onder de nieuwe wet AVG
Vanaf 25 mei 2018 worden al uw persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen. Hiermee worden de privacyrechten van burgers versterkt en uitgebreid. Op deze pagina leest u alles over uw rechten volgens de nieuwe privacywet AVG.

Volgens de AVG mag 1nP alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. 1nP heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Nieuwe privacy rechten
Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht:

  • om gegevens digitaal mee te nemen naar een andere zorgaanbieder;

  • om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Het recht op inzage in uw dossier
U heeft recht op inzage en op een kopie van uw cliëntdossier. U kunt ook delen van uw dossier (indicatieverslag en behandelovereenkomst) online inzien in het cliëntenportaal. Met uw behandelaar maakt u afspraken over het wel of niet delen van gespreksverslagen, zodat u ook de gespreksverslagen online kan inzien in het cliëntenportaal. Indien u een kopie van uw dossier wilt kunt u contact opnemen met de zorgadministratie van 1nP. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot een kopie door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij wij aan u vragen om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 1nP zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Het recht op opvragen loggegevens van uw dossier
Naast het recht op inzage in uw cliëntdossier heeft u het recht te weten wie toegang tot hun cliëntdossier hebben, hebben gehad en waarom. Naast de verplichting voor de organisatie om ‘logging’ bij te houden, hebben cliënten het recht op een elektronisch overzicht van loggegevens. Indien u uw loggegevens wil opvragen kunt u contact opnemen met de zorgadministratie 1nP. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek om opvraag loggegevens mee te sturen, waarbij wij aan u vragen om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Conform de werkwijze bij opvragen dossier hanteren we een termijn van vier weken en zullen ook de betrokken behandelaren op de hoogte worden gesteld van dit verzoek.

Correctierecht
Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt 1nP vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook mag u een medewerker vragen om uw mening of een eigen document waarin uw correctievoorstel staat, toe te voegen aan uw dossier.

Het recht op het meenemen of overdragen van uw gegevens
Dit recht geeft u de mogelijkheid om dossiergegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. 1nP kan deze gegevens, op uw verzoek, elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder.

Het recht om gegevens te laten verwijderen
Dit recht betekent dat u 1nP mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen of om vernietiging van uw gehele dossier. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de zorgadministratie. Het is dan wel noodzakelijk dat uw dossier is afgesloten en is gefactureerd. Bij een openstaand dossier mogen zaken verwijderd worden, mits deze informatie niet noodzakelijk is voor behandeling. Dit gebeurt daarom in overleg met uw behandelaar.

Veilig mailen
Als 1nP privacygevoelige informatie deelt via e-mail met u -de cliënt-, behandelaar en/of verwijzer doen wij dit op een veilige manier. Wij maken gebruik van ‘Zorgmail secure e-mail´ van Enovation. Een e-mail die op deze wijze is verzonden herkent u aan de melding in uw mailbox dat er een bericht voor u klaar staat. Als u vervolgens op de groene knop ‘bericht lezen’ klikt, ontvangt u een tweede e-mail of SMS bericht met een code die u nodig heeft om het bericht te kunnen openen. Dit bericht is beperkt beschikbaar. Iedere keer dat u het bericht in die periode wilt lezen ontvangt u een nieuwe code om het bericht te openen. Als u reageert op dit bericht, zal ook dit antwoord veilig worden verstuurd vanuit deze ‘veilige omgeving’. Let op: deze e-mail vindt u uiteraard niet terug in uw ‘eigen’ mailbox onder verzonden berichten.

Chatberichten
Er zijn verschillende chatapplicaties beschikbaar voor de smartphones zoals o.a. WhatsApp, Signal, Messenger etc. Deze worden ook wel eens ingezet voor de communicatie tussen een behandelaar en een cliënt. Een aantal van deze chatapplicaties zijn wat betreft de informatieveiligheid niet veilig genoeg zoals bv., WhatsApp (onderdeel van Facebook).

Naast dat de beveiliging van chatapplicaties niet altijd te garanderen is bevat deze manier van communicatie met de behandelaar ook het risico dat (behandel) inhoudelijke, vertrouwelijke of persoonsgegevens hierdoor op de telefoon worden opgeslagen en in verkeerde handen kunnen vallen.

1nP raadt het gebruik van chatapplicaties af, die vrij verkrijgbaar zijn in diverse Appstores, als communicatiemiddel tussen de behandelaar en de cliënten.

Het heeft de voorkeur om gebruik te maken van de e-mail en chatfunctie binnen het cliëntenportaal, omdat dit een beveiligde omgeving is.

Uw toestemming
Niet iedereen mag zomaar uw dossier lezen. Alleen behandelaars die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw gegevens inzien. Zij krijgen gegevens te zien die nodig zijn om u goed te kunnen behandelen. Ook medebehandelaren en waarnemers kunnen uw dossier inzien. Informatie uit het dossier mag zonder uw schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan anderen; ook niet aan uw werkgever, partner, familie of vrienden. Dit mag alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Hieronder vind u een formulier voor het regelen van wel of juist geen toestemming:

Opt-out regeling (toestemming verlenen voor het delen van informatie)
In de factuur die naar de zorgverzekeraars wordt gestuurd, staat de hoofddiagnose en/of de zorgvraagtypering vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de verzekeraar alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u dit formulier opt out regeling invullen en inleveren bij uw behandelaar.
U kunt te allen tijde uw eerder gegeven toestemming weer intrekken en dit aan uw behandelaar aangeven.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u niet tevreden over hoe 1nP omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaren. Nemen zij uw zorgen niet weg? Dan kan u een
melding maken bij 1nP of een klacht indienen.

Heeft u het vermoeden dat er privégegevens van u in verkeerde handen zijn gekomen, dan kun u direct contact opnemen met onze
Functionaris Gegevensbescherming (FG)

U kunt ook een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.