Privacy

Privacy

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Alle gegevens over u en uw behandeling worden, uitsluitend digitaal, vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier (ECD). Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Privacyreglement  en Dossierreglement.

Privacy en persoonsgegevens onder de AVG
Al uw persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen. Hiermee worden de privacy rechten van burgers versterkt en uitgebreid. Op deze pagina leest u alles over uw rechten volgens de privacywet AVG.

Volgens de AVG mag 1nP alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. 1nP heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.
 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Het medisch dossier wordt bewaard in overeenstemming met de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Het recht op inzage en op een kopie van uw dossier
U kunt altijd delen van uw dossier (indicatieverslag, behandelovereenkomst, afspraken, etc.) online inzien in het cliëntenportaal. Met uw behandelaar spreekt u af of u ook de gespreksverslagen online wilt inzien in het cliëntenportaal. Als u toegang heeft tot het cliëntenportaal is het voor u makkelijk om kopieën te maken van (delen van uw) dossier en kunt u deze delen met wie u wilt. Daarom is het belangrijk uw cliëntenportaal te activeren. Heeft u daar hulp bij nodig dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Als u een kopie van uw dossier wilt, kunt u contact opnemen met de zorgadministratie van 1nP. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot een kopie door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij wij aan u vragen om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 1nP zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Informatie uit het dossier mag zonder uw schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan anderen; ook niet aan uw werkgever, partner, familie of vrienden. Dit mag alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Het recht op opvragen loggegevens van uw dossier
U heeft recht te weten wie toegang tot uw cliëntdossier hebben, hebben gehad, om welke reden en op welk moment. Naast de verplichting voor de organisatie om loggegevens bij te houden, hebben cliënten het recht op een elektronisch overzicht van loggegevens. Als u uw loggegevens wil opvragen, kunt u contact opnemen met de zorgadministratie 1nP. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek om opvraag loggegevens mee te sturen, waarbij wij aan u vragen om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Voor verwerken van uw verzoek hanteren we een termijn van vier weken.

Correctierecht
Dit recht geeft u de mogelijkheid om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt 1nP vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook mag u een medewerker vragen om uw mening of een eigen document waarin uw correctievoorstel staat, toe te voegen aan uw dossier.

Het recht op het meenemen of overdragen van uw gegevens
Dit recht geeft u de mogelijkheid om dossiergegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. 1nP kan deze gegevens, op uw verzoek, elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder.

Het recht om gegevens te laten verwijderen
Dit recht betekent dat u 1nP mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen of om vernietiging van uw gehele dossier. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de zorgadministratie. Het is dan wel noodzakelijk dat uw dossier is afgesloten en is gefactureerd. Bij een openstaand dossier mogen zaken verwijderd worden, mits deze informatie niet noodzakelijk is voor behandeling. Dit gebeurt daarom in overleg met uw behandelaar.

Veilig mailen
Als 1nP privacygevoelige informatie deelt via e-mail met u -de cliënt-, behandelaar en/of verwijzer doen wij dit op een veilige manier. Wij maken gebruik van ‘ZorgMail secure e-mail´ van Enovation. Een e-mail die op deze wijze is verzonden herkent u aan de melding in uw mailbox dat er een bericht voor u klaar staat. Als u vervolgens op de groene knop ‘bericht lezen’ klikt, ontvangt u een tweede e-mail of SMS bericht met een code die u nodig heeft om het bericht te kunnen openen. Dit bericht is beperkt beschikbaar. Iedere keer dat u het bericht in die periode wilt lezen ontvangt u een nieuwe code om het bericht te openen. Als u reageert op dit bericht, zal ook dit antwoord veilig worden verstuurd vanuit deze ‘veilige omgeving’. Let op: deze e-mail vindt u uiteraard niet terug in uw ‘eigen’ mailbox onder verzonden berichten.

Chatberichten
Er zijn verschillende chatapplicaties beschikbaar voor de smartphones zoals o.a. WhatsApp, Signal, Messenger, etc. Deze worden ook wel eens ingezet voor de communicatie tussen een behandelaar en een cliënt. Een aantal van deze chatapplicaties, bijvoorbeeld WhatsApp (onderdeel van Facebook) zijn niet veilig genoeg om privacygevoelige informatie te delen.
De beveiliging van deze chatapplicaties is niet altijd te garanderen waardoor bij deze manier van communicatie met de behandelaar het risico ontstaat dat (behandel) inhoudelijke-, vertrouwelijke- of persoonsgegevens op de telefoon worden opgeslagen en in verkeerde handen kunnen vallen. 1nP raadt het aan om de e-mail en chatfunctie binnen het cliëntenportaal als communicatiemiddel tussen de behandelaar en de cliënt te gebruiken, omdat dit een beveiligde omgeving is.

 

Toegang tot dossier 

Niet iedereen mag zomaar uw dossier lezen. Alleen behandelaren en de waarnemende regiebehandelaar, die na uw expliciete toestemming direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw gegevens inzien zodat zij u goed kunnen behandelen. Heeft uw behandelaar een secretarieel medewerker in dienst, dan heeft deze medewerker ook toegang tot uw dossier. U kunt te allen tijde uw eerder gegeven toestemming weer intrekken door dit aan uw behandelaar aan te geven. 

Daarnaast, om de rechtmatigheid en kwaliteit van de geleverde zorg te borgen en t.b.v. nazorg hebben enkele medewerkers van 1nP recht om een deel van uw dossier in te zien. Hiervoor hanteert 1nP een autorisatieprotocol, waarin staat welke gegevens door wie/welke medewerkers geraadpleegd kunnen worden en waarom. Alle raadplegingen in een dossier worden gelogd en de reden wordt altijd verantwoord in het veld ‘reden inzage dossier’. 

Verplichte aanlevering gegevens
1nP is verplicht gegevens van cliënten aan te leveren aan de zorgverzekeraars en vanaf 2022 ook aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de factuur die naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd, is de hoofddiagnose en de zorgvraagtype vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de verzekeraar alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel.

Deze informatie wordt ook gepseudonimiseerd (cliëntgegevens zijn vervangen door versleutelde gegevens) aan de NZa aangeleverd. De NZa gebruikt deze informatie om ervoor te zorgen dat de zorgtypering blijft aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk.

Voor het aantal onderdelen is het mogelijk dat cliënten hiertegen bezwaar maken door het invullen van een privacyverklaring. Dit zijn de hoofddiagnose, uitkomsten van vragenlijsten die het zorgvraagtype bepalen en het zorgvraagtype zelf. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld met uw zorgverzekeraar en de NZa, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. De ingevulde en door u en uw behandelaar ondertekende privacyverklaring wordt vastgelegd in uw dossier.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u niet tevreden over hoe 1nP omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaren. Nemen zij uw zorgen niet weg? Dan kunt u een melding maken bij 1nP of een klacht indienen.

Heeft u het vermoeden dat er privégegevens van u in verkeerde handen zijn gekomen, dan kun u direct contact opnemen met  onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.