Privacy Privacy

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Alle gegevens over u en uw behandeling worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD), dit wil zeggen uitsluitend digitaal. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het privacyreglement  en dossierreglement  van Stichting 1nP.

Identificatieplicht                                                                                              

Om zorg vergoed te krijgen geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg die wordt verleend in ziekenhuizen en poliklinieken, of specialistische zorg die in een zelfstandig behandelcentrum wordt gegeven. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Wanneer u zich via de website van 1nP aanmeldt, dient u het nummer van uw identiteitsbewijs in te vullen. Wanneer u voor uw eerste afspraak naar een 1nP zorgprofessional gaat, moet u uw (geldig) paspoort, een Europese identiteitskaart of een rijbewijs meenemen. Uw behandelaar zal hier naar vragen.
Let op: Kinderen dienen een eigen identificatiebewijs zoals een geldig paspoort of een Europese identiteitskaart te hebben. Het tonen van uw eigen identiteitsbewijs of paspoort voldoet niet. Het gaat erom dat kan worden vastgesteld wie het kind is en of het kind de verzekerde persoon is, niet wie de begeleider is.

Uw toestemming

Wat in uw dossier staat is privé. Wij houden ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Enkele belangrijke regels zijn:

  • Uw behandelaar mag uw gegevens alleen gebruiken als dat voor uw behandeling nodig is. Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg, bijvoorbeeld door het gebruik van wachtwoorden en machtigingen.
  • Niet iedereen mag zomaar uw dossier lezen. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw gegevens inzien. Zij krijgen gegevens te zien die nodig zijn om u goed te kunnen behandelen. Ook waarnemers kunnen uw dossier inzien.
  • Informatie uit het dossier mag zonder uw schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan anderen; ook niet aan uw werkgever, partner, familie of vrienden. Dit mag alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Hieronder ziet u enkele formulieren voor het regelen van wel of juist geen toestemming:

 

Opt-out regeling (toestemming verlenen voor het delen van informatie)

In de factuur die naar de zorgverzekeraars (indien er Specialistische ggz geleverd is) of gemeenten wordt gestuurd, staat standaard de hoofddiagnose vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de verzekeraar of gemeente alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij uw behandelaar. 

Formulier opt out regeling Gemeente (voor jeugdigen tot 18 jaar)

Formulier opt out regeling Zorgverzekeraar

Bij Kinderen en Jeugdigen wordt er veelal informatie gedeeld met bijvoorbeeld scholen, huisarts en andere hulpverleners. Dit mag uitsluitend als u hiervoor nadrukkelijke toestemming geeft. U kunt onderstaand formulier hiervoor gebruiken:

Toestemmingsformulier huisarts, school en jeugdhulp aanbieders.

In de regio's waar gemeenten werken met een Lokaal team moet u altijd een toestemmingsformulier invullen. Dit formulier vindt u hier:

Toestemmingsformulier Lokaal team.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u niet tevreden over hoe 1nP omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaren. Nemen zij uw zorgen niet weg? Dan kan U een melding maken bij 1nP of een klacht indienen.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.