Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De site van 1nP is met de grootste zorg samengesteld. Zowel de op de site gepresenteerde informatie als de aangeboden functionaliteiten zijn aan veranderingen onderhevig.

Prive gebruik

1nP verleent u hierbij toestemming om onze website te bekijken, te gebruiken, informatie op de site te kopieren, te printen en te verspreiden voor prive-doeleinden.

Zakelijk gebruik

Zakelijk gebruik en/of gebruik voor commerciele doeleinden anders dan schriftelijk is overeengekomen, is niet toegestaan.

Aard van de informatie

De website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. De site en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt 'zoals zij is'. Noch 1nP noch enige aan haar gelieerde rechtspersoon geeft enige expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de in de site vervatte informatie. Evenmin wordt gegarandeerd, dat de site geen fouten bevat.

Werking

Noch 1nP noch enige aan haar gelieerde rechtspersoon is aansprakelijk voor een juiste werking, een geschiktheid voor een bepaald doel of compatibiliteit met enige andere softwareomgeving. Evenmin worden garanties voor veiligheid en nauwkeurigheid geboden. Uw gebruik van de site en van de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik. Noch 1nP noch enige aan haar gelieeerde rechtspersoon is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

E-mail

De informatie verzonden met E-mail vanuit een @1np.nl account is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van die informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b), wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Alhoewel de mailserver van een beveiligingschertificaat is voorzien, staat 1nP niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.